புதன், 25 மே, 2016

அளவீடு அலகு மாற்றம் (conversion of measurement unit)


எனது மகளின் தேவை கருதி அவருடைய தரத்திற்கேற்ப அளவீடுகளின் அலகு மாற்றம் விடயத்தில் சிறு பகுதியை மாத்திரம் உங்களோடு பகிர்கிறேன்

Add caption


இது தவிர அனைத்துவிதமான அளவீடுகளையும் கூகிளில் இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் தேவையானவர்கள் இந்த லிங்கை கிளிக் செய்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் 

சனி, 27 பிப்ரவரி, 2016

5 Speaking Rules you need to know!

1. Don't study grammar too much

This rule might sound strange to many ESL students, but it is one of the most important rules. If you want to pass examinations, then study grammar. However, if you want to become fluent in English, then you should try to learn English without studying the grammar.

Studying grammar will only slow you down and confuse you. You will think about the rules when creating sentences instead of naturally saying a sentence like a native. Remember that only a small fraction of English speakers know more than 20% of all the grammar rules. Many ESL students know more grammar than native speakers. I can confidently say this with experience. I am a native English speaker, majored in English Literature, and have been teaching English for more than 10 years. However, many of my students know more details about English grammar than I do. I can easily look up the definition and apply it, but I don't know it off the top of my head.

I often ask my native English friends some grammar questions, and only a few of them know the correct answer. However, they are fluent in English and can read, speak, listen, and communicate effectively.

Do you want to be able to recite the definition of a causative verb, or do you want to be able to speak English fluently?

2. Learn and study phrases

Many students learn vocabulary and try to put many words together to create a proper sentence. It amazes me how many words some of my students know, but they cannot create a proper sentence. The reason is because they didn't study phrases. When children learn a language, they learn both words and phrases together. Likewise, you need to study and learn phrases.

If you know 1000 words, you might not be able to say one correct sentence. But if you know 1 phrase, you can make hundreds of correct sentences. If you know 100 phrases, you will be surprised at how many correct sentences you will be able to say. Finally, when you know only a 1000 phrases, you will be almost a fluent English speaker.

The English Speaking Basics section is a great example of making numerous sentences with a single phrase. So don't spend hours and hours learning many different words. Use that time to study phrases instead and you will be closer to English fluency.

Don't translate

When you want to create an English sentence, do not translate the words from your Mother tongue. The order of words is probably completely different and you will be both slow and incorrect by doing this. Instead, learn phrases and sentences so you don't have to think about the words you are saying. It should be automatic.

Another problem with translating is that you will be trying to incorporate grammar rules that you have learned. Translating and thinking about the grammar to create English sentences is incorrect and should be avoided.

3. Reading and Listening is NOT enough. Practice Speaking what you hear!

Reading, listening, and speaking are the most important aspects of any language. The same is true for English. However, speaking is the only requirement to be fluent. It is normal for babies and children to learn speaking first, become fluent, then start reading, then writing. So the natural order is listening, speaking, reading, then writing.

First Problem
Isn't it strange that schools across the world teach reading first, then writing, then listening, and finally speaking? Although it is different, the main reason is because when you learn a second language, you need to read material to understand and learn it. So even though the natural order is listening, speaking, reading, then writing, the order for ESL students is reading, listening, speaking, then writing.

Second Problem
The reason many people can read and listen is because that's all they practice. But in order to speak English fluently, you need to practice speaking. Don't stop at the listening portion, and when you study, don't just listen. Speak out loud the material you are listening to and practice what you hear. Practice speaking out loud until your mouth and brain can do it without any effort. By doing so, you will be able to speak English fluently.

4. Submerge yourself

Being able to speak a language is not related to how smart you are. Anyone can learn how to speak any language. This is a proven fact by everyone in the world. Everyone can speak at least one language. Whether you are intelligent, or lacking some brain power, you are able to speak one language.

This was achieved by being around that language at all times. In your country, you hear and speak your language constantly. You will notice that many people who are good English speakers are the ones who studied in an English speaking school. They can speak English not because they went to an English speaking school, but because they had an environment where they can be around English speaking people constantly.

There are also some people who study abroad and learn very little. That is because they went to an English speaking school, but found friends from their own country and didn't practice English.

You don't have to go anywhere to become a fluent English speaker. You only need to surround yourself with English. You can do this by making rules with your existing friends that you will only speak English. You can also carry around an iPod and constantly listen to English sentences. As you can see, you can achieve results by changing what your surroundings are. Submerge yourself in English and you will learn several times faster.

TalkEnglish Offline Version is now ready for download.  In this package, you can utilize over 8000 audio files to completely surround yourself in English.  There are over 13.5 hours of audio files that are not available in the web form.  All conversations and all sentences are included, so even if you don't have many English speaking friends, you can constantly surround yourself in English using your MP3 player.  This package is available at the English Download page.  Take advantage of this opportunity and start learning English faster.  Click on the link or go to http://www.talkenglish.com/english-download.aspx.

5. Study correct material

A common phrase that is incorrect is, "Practice makes perfect." This is far from the truth. Practice only makes what you are practicing permanent. If you practice the incorrect sentence, you will have perfected saying the sentence incorrectly. Therefore, it is important that you study material that is commonly used by most people.

Another problem I see is that many students study the news. However, the language they speak is more formal and the content they use is more political and not used in regular life. It is important to understand what they are saying, but this is more of an advanced lesson that should be studied after learning the fundamental basics of English.

Studying English with a friend who is not a native English speaker is both good and bad. You should be aware of the pros and cons of speaking with a non native speaking friend. Practicing with a non native person will give you practice. You can also motivate each other and point out basic mistakes. But you might pick up bad habits from one another if you are not sure about what are correct and incorrect sentences. So use these practice times as a time period to practice the correct material you studied. Not to learn how to say a sentence.

In short, study English material that you can trust, that is commonly used, and that is correct.

Summary

These are the rules that will help you achieve your goal of speaking English fluently. All the teachings and lessons on TalkEnglish.com follow this method so you have the tools you need to achieve your goal right here on TalkEnglish.com.

வெள்ளி, 26 பிப்ரவரி, 2016

ஒரு எழுத்துச் சொற்கள்

அ -----> எட்டு
ஆ -----> பசு
ஈ -----> கொடு, பறக்கும் பூச்சி
உ -----> சிவன்
ஊ -----> தசை, இறைச்சி
ஏ -----> அம்பு
ஐ -----> ஐந்து, அழகு, தலைவன், வியப்பு
ஓ -----> வினா, மதகு - நீர் தாங்கும் பலகை
கா -----> சோலை, காத்தல்
கூ -----> பூமி, கூவுதல்
கை -----> கரம், உறுப்பு
கோ -----> அரசன், தலைவன், இறைவன்
சா -----> இறப்பு, மரணம், பேய், சாதல்
சீ -----> இகழ்ச்சி, திருமகள்
சே -----> எருது, அழிஞ்சில் மரம்
சோ -----> மதில்
தா -----> கொடு, கேட்பது
தீ -----> நெருப்பு
து -----> கெடு, உண், பிரிவு, உணவு, 
பறவை இறகு
தூ -----> வெண்மை, தூய்மை
தே -----> நாயகன், தெய்வம்
தை -----> மாதம்
நா -----> நாக்கு
நீ -----> நின்னை
நே -----> அன்பு, நேயம்
நை -----> வருந்து, நைதல்
நொ -----> நொண்டி, துன்பம்
நோ -----> நோவு, வருத்தம்
நௌ -----> மரக்கலம்
பா -----> பாட்டு, நிழல், அழகு
பூ -----> மலர்
பே -----> மேகம், நுரை, அழகு
பை -----> பாம்புப் படம், பசுமை, உறை
போ -----> செல்
மா -----> மாமரம், பெரிய, விலங்கு
மீ -----> ஆகாயம், மேலே, உயரம்
மு -----> மூப்பு
மூ -----> மூன்று
மே -----> மேன்மை, மேல்
மை -----> அஞ்சனம், கண்மை, இருள்
மோ -----> முகர்தல், மோதல்
யா -----> அகலம், மரம்
வா -----> அழைத்தல்
வீ -----> பறவை, பூ, அழகு
வை -----> வைக்கோல், கூர்மை, வைதல், வைத்தல்
வௌ -----> கௌவுதல், கொள்ளை அடித்தல்

வெள்ளி, 4 டிசம்பர், 2015

1000 ரூபாய் நாணயத்தில் உள்ளவர் யார்

எங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆயிரம் (இலங்கை) ரூபாய் நாணயத்தாளில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள யானையுடன் பக்கத்தில் தொப்பி அணிந்து காணப்படுபவருக்கு பின்னால் ஒரு ஆச்சரியமான கதை உண்டென்று யாருக்காவது கற்பனை பண்ணமுடியுமா அந்த யானையும் அதனருகே தொப்பி அணி ந்து நிற்கும் மனிதனும்‪ கிழக்கு_மாகாணத்தை‬ சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அந்த மனிதன் ஒரு முஸ்லிம் என்றும் ஆம் அந்த கொம்பன் யானையும் மனிதனும் கிழக்குமாகாணத்தை சேர்ந்தவர்களே.

அந்த மனிதர் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலுள்ள ஏறாவூர் என்ற இடத்தை சேர்ந்த உமறு லெப்பை பணிக்கர்; அந்த நாணயத்தாளிலுள்ள கொம்பன் யானை ‪‎1925ம்‬ ஆண்டு ஏறாவூர் காட்டுபகுதியில் பிடிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டதாகும்.

உமர் லெப்பை பணிக்கர் இந்த கொம்பன் யானையை தலதா மாளிகாவுக்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்தார். சிறிது காலத்திற்குள் அந்த யானை அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டதாகவும் அது அங்கிருந்து ஏறாவூருக்கு அவரை (உமர் லெப்பை பனிக்கரை) தேடிச் சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது. அந்த யானையை மீண்டும் அங்கிருந்து அவர் மீண்டும் தலதா மாளிகாவுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தார்.
ஜனாதிபதி ஜே .ஆர். ஜெயவர்த்தனா அந்த கொம்பன் யானையின் நீண்ட கால சேவைக்காக அதனை கவுரவிக்கும் முகமாக யானையை தேசிய சொத்தாக பிரகடணப்படுத்தினார்.ராஜா என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த கொம்பன் யானை கண்டியில் எசல பெரஹர பவனிகளின் போது அலங்கரித்தமைக்காக தேசிய பிரபலம் பெற்றதுடன் தேசிய ரீதியிலும் கவுரவிக்கப்பட்டது.

தலதா மாளிகாவையில் சேவையாற்றிய கொம்பன் யானை ராஜா தனக்கு மட்டுமல்ல தன்னை அன்பளிப்பு செய்த நபருக்கும் அவரது கிராமாமான ஏறாவூருக்கும் பிரபலத்தையும் கவுரவத்தையும் கொண்டு வந்து ஐம்பது வருடங்களுக்கு மாளிகாவையில் சேவையாற்றி 15 ஜூலை 1988ல் இறந்துபோனது.

அதன்பிறகு ஆட்சியிலுள்ள அரசு தலதா மாளிகாவுக்கு அந்த கொம்பன் யானையை தலதா மாளிகை பெற்றுக்கொள்ள காரனமான நபரை கவுரவிக்கவேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் , அதற்காக அந்த கொம்பன் யானையையும் அதற்கருகில் உமர் லெப்பை பணிக்கரையும் ஆயிரம் ரூபாய் தாளில் அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டது. இதன் மூலம் ஏறாவூர் கிராமமும் கவுரமும் பெற்றது. இப்போதும் இவ்வாயிரம் ரூபாய் புழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.

காடுகளில் யானையை பிடித்து வளர்த்து பாரமான பொருட்கள் மூலப்பொருட்கள் என்பவற்றை எடுத்துச்செல்லும் அல்லது இடம் பெயரச் செய்யும் தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கும் மக்களுக்கு விற்கின்றவர்களே பணிக்கர் எனப்படுகின்றனர் என்று சொல்லப்படுகிறது.

அவர்களின் சந்ததியினர் இன்றும் “பணிக்கர் தத்தி” அல்லது “பணிக்கர் கத்தற” (பணிக்கர் குடும்பத்தினர் அல்லது பரம்பரை) என்று ஏறாவூரில் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றனர்.

அவர்களின் பெயரால் ‪பணிக்கர்‬ வீதி என்று ஒரு வீதி ஏறாவூரில் உள்ளது.

இலங்கை பற்றிய பொது அறிவு

1. இலங்கை எத்தனை மாகாணங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன?
9 மாகாணங்கள் அவையாவன:
► வடக்கு மாகாணம்
► கிழக்கு மாகாணம்
► வடமத்திய மாகாணம்
► வடமேல் மாகாணம்
► மத்திய மாகாணம்
► சபரகமுவை மாகாணம்
► ஊவா மாகாணம்
► தென் மாகாணம்
► மேல் மாகாணம்

2. இலங்கையில் எத்தனை அரச சேவை மாவட்டங்கள் உள்ளன? - 25 மாவட்டங்கள். அவையாவன:
1) கொழும்பு
2) கம்பகா
3) கழுத்துறை
4) கண்டி
5) மாத்தளை
6) நுவரெலியா
7) காலி
8) மாத்தறை
9) அம்பாந்தோட்டை
10) யாழ்ப்பாணம்
11) மன்னார்
12) வவுனியா
13) முல்லைத்தீவு
14) கிளிநொச்சி
15) மட்டக்களப்பு
16) அம்பாறை
17) திருகோணமலை
18) குருநாகல்
19) புத்தளம்
20) அனுராதபுரம்
21) பொலன்னறுவ
22) பதுளை
23) மொனராகலை
24) இரத்தினபுரி
25) கேகாலை

3. இலங்கையில் எத்தனை தேர்தல் மாவட்டங்கள் உள்ளன? - 22
4. இலங்கையின் தலைப்பட்டினம் எது? ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர
5. இலங்கையின் பெரிய நகரம் எது? - கொழும்பு
6. இலங்கையின் தற்போதைய ஜனாதிபதி மைத்திரி பால சிறிசேன 
இலங்கையின் சனாதிபதிகளின் பட்டியல்.
► மேன்மைதங்கிய வில்லியம் கொபல்லாவ (மே 22, 1972 - பெப்ரவரி 4, 1978)
► மேன்மைதங்கிய ஜூனியஸ் ரிச்சட் ஜயவர்தனா (பெப்ரவரி 4, 1978 - ஜனவரி 2, 1989)
► மேன்மைதங்கிய ரணசிங்க பிரேமதாசா (ஜனவரி 2, 1989 - மே 1, 1993)
► மேன்மைதங்கிய டிங்கிரி பண்டா விஜயதுங்கா (மே 2, 1993 - நவம்பர் 12, 1994)
► மேன்மைதங்கிய சந்திரிகா குமாரதுங்க (நவம்பர் 12, 1994 - நவம்பர் 19, 2005)
► மேன்மைதங்கிய மகிந்த ராஜபக்ச (நவம்பர் 19, 2005 - இன்றுவரை)

7. இலங்கையின் தற்போதைய பிரதம மந்திரி யார்? மாண்புமிகு ரணில்விக்கிரமசிங்க அவர்கள்
8. இலங்கையின் பரப்பளவு என்ன? 65,610 கிமீ² / 25,332 சதுரமைல்
பூமியின் பரப்பளவு : 196,936,481 - சதுர மைல் பூமியின் நிலப் பரப்பளவு : 57,505,431 - சதுர மைல் பூமியின் நீர்ப் பரப்பளவு : 139,431,011 - சதுர மைல் இந்தியாவின் பரப்பளவு : 1,222,559 - சதுர மைல்

9. இலங்கை எப்போது (பிரித்தானியவிடம் இருந்து) சுதந்திரம் பெற்றது?. - 04.02.1948ல்
10. இலங்கை அரசை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது? இலங்கை சனநாயக சமத்துவ குடியரசு (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
11. இலங்கையில் உயர்ந்த நீவீழ்ச்சி எது? - பம்பரகந்த.
12. இலங்கையில் நீளமான ஆறு எது?மகாவலி கங்கை 335 கி. மீ
13. இலங்கையின் உயர்ந்த மலை எது? - பிதுருதலாகல (Pidurutalagala) கடல் மட்டத்திலிருந்து 2524 மீட்டர் (8200 அடி)
14. மக்கள் தொகை என்ன? 2015 December மதிப்பீடு 
21 078 917 

15. இலங்கையில் பாவனையில் உள்ள நாணயம் என்ன?: இலங்கை ரூபாய் (LKR)
16. இலங்கையின் நேர வலயம்: (ஒ.ச.நே + 5.30 மணி (கிறீன்வீச் நேரத்துடன் 5.30 மணி கூட்டவேண்டும்)
17. இலங்கையின் இணையக் குறி என்ன?: lk
18. இலங்கையின் தொலைபேசி எண் என்ன?: +94
19. இலங்கையில் பாவனையில் உள்ள மின்னழுத்தம் எது?: 230V
20. இலங்கை எங்கே அமைந்துள்ளது?: இந்து சமுத்திரத்தில் மையக்கோட்டிற்கு வடக்காக 6 பாகை 54 கலைக்கும் (6°54’ - 6° 9’N), நெட்டாங்கிற்கு கிழக்காக 79°54’ - 79°9’E வும் அமைந்துள்ளது
இலங்கையின் முக்கிய நிலையங்கள்
1. செய்மதி தகவல் தொடர்பு நிலையம் - பாதுக்கை
2. புடைவைக் கைத்தொழில் நிலையம் - வியாங்கொடை, பூகொட துல்கிரிய
3. எண்ணெய்ச் சுத்திகரிப்பு நிலையம் - சப்புகஸ்கந்த
4. பிறிமா மாவு ஆலை - திருகோணமலை
5. விவசாய ஆராட்சி நிலையம் - மகாஇலுப்பள்ளம, இங்குராகொட, பதல்கொட
6. தாவரவியல் பூங்காக்கள் - பேராதனை, கனோபத்த, ஹக்கல
7. தேயிலை ஆராட்சி நிலையம் - தலவாக்கலை
8. சோயா ஆராட்சி நிலையம் - பல்லேகலை, கண்ணொறுவ
9. ரயர் (டயர், டியூப்) தொழிற்சாலை - களனி
10. இறப்பர் ஆராட்சி நிலையம் - அகலவத்தை
11. வனவிலங்குச் சரணாலயம் - வில்பத்து, யால, உடவளவை, றுகுணு, லகுகல
12. பருத்தி ஆராட்சி நிலையம் - அம்பாந்தோட்டை
13. உருளைக்கிழங்கு ஆராட்சி நிலையம் - நுவரேலியா
14. சீமெந்து தொழிற்சாலை – புத்தளம், காலி
15. ஓட்டுத் தொழிற்சாலை - அம்பாறை
16. ஆயுர்வேத ஆராட்சி நிலையம் - நாவின்ன
17. அரசினர் சுதேச வைத்தியசாலை - இராஜகிரிய
18. பறவைகள் சரணாலயம் - முத்துராஜவெல, குமண, பூந்தல
19. குஷ்டரோக வைத்தியசாலை - மாந்தீவு மட்டக்களப்பு
20. கலாசார முக்கோண வலையம் - கண்டி, அனுராதபுரம், பொலநறுவை
21. சீனித் தொழிற்சாலை – கந்தளாய்
22. காரீயச் சுரங்கம் - போகலை
23. புற்றுநோய் வைத்தியசாலை - மகரகம
24. துறைமுகங்கள் - கொழும்பு, திருகோணமலை, காலி, அம்பாந்தோட்டை, காங்கேசந்துறை
25. காகிதத் தொழிற்சாலை - வாளைச்சேனை
26, ஏற்றுமதிப் பொருட்கள் - தேயிலை, றபர், கறுவா
27. மிருகக்காட்சிச்சாலை - தெஹிவளை

இலங்கையின் தேசிய சின்னங்கள்
1. இலங்கையின் தேசிய மரம் - நாகமரம்
2. இலங்கையின் தேசியப் பறவை - காட்டுக்கோழி
3. இலங்கையின் தேசிய மிருகம் - யானை
4. இலங்கையின் தேசிய மலர் - நீலஅல்லி

செவ்வாய், 24 நவம்பர், 2015

நாடுகளும் அதன் கொடிகளும்

FLAGS OF COUNTRIESA

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of AfghanistanAfghanistanKabul27,145,000652,090 km2
Flag of AlbaniaAlbaniaTirana3,190,00028,748 km2
Flag of AlgeriaAlgeriaAlgiers33,858,0002,381,740 km2
Flag of AndorraAndorraAndorra la Vella83,137468 km2
Flag of AngolaAngolaLuanda17,024,0001,246,700 km2
Flag of Antigua and BarbudaAntigua and BarbudaSt. John's85,000442 km2
Flag of ArgentinaArgentinaBuenos Aires41,000,0002,780,400 km2
Flag of ArmeniaArmeniaYerevan3,002,00029,800 km2
Flag of AustraliaAustraliaCanberra21,328,0507,741,220 km2
Flag of AustriaAustriaVienna8,334,32583,858 km2
Flag of AzerbaijanAzerbaijanBaku8,467,00086,600 km2

B

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of BahamasThe BahamasNassau331,00013,878 km2
Flag of BahrainBahrainManama760,168694 km2
Flag of BangladeshBangladeshDhaka158,665,000143,998 km2
Flag of BarbadosBarbadosBridgetown294,000430 km2
Flag of BelarusBelarusMinsk9,690,000207,600 km2
Flag of BelgiumBelgiumBrussels10,584,53432,545 km2
Flag of BelizeBelizeBelmopan288,00022,966 km2
Flag of BeninBeninPorto-Novo9,033,000112,622 km2
Flag of BhutanBhutanThimphu658,00047,000 km2
Flag of BoliviaBoliviaSucre9,525,0001,098,580 km2
Flag of Bosnia and HerzegovinaBosnia and HerzegovinaSarajevo3,935,00051,197 km2
Flag of BotswanaBotswanaGaborone1,882,000581,730 km2
Flag of BrazilBrazilBrasília187,047,8368,514,880 km2
Flag of BruneiBruneiBandar Seri Begawan390,0005,765 km2
Flag of BulgariaBulgariaSofia7,640,238110,912 km2
Flag of Burkina FasoBurkina FasoOuagadougou14,784,000274,000 km2
Flag of BurundiBurundiBujumbura8,508,00027,834 km2

C

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of CambodiaCambodiaPhnom Penh14,444,000181,035 km2
Flag of CameroonCameroonYaoundé18,549,000475,442 km2
Flag of CanadaCanadaOttawa33,294,1009,970,610 km2
Flag of Cape VerdeCape VerdePraia530,0004,033 km2
Flag of Central African RepublicThe Central African RepublicBangui4,343,000622,984 km2
Flag of ColombiaColombiaBogotá44,090,1181,138,910 km2
Flag of ComorosThe ComorosMoroni682,0002,235 km2
Flag of Costa RicaCosta RicaSan José4,468,00051,100 km2
Flag of Cote d'IvoireCote d'IvoireYamoussoukro19,262,000322,463 km2
Flag of CroatiaCroatiaZagreb4,555,00056,538 km2
Flag of CubaCubaHavana11,268,000110,861 km2
Flag of CyprusCyprusNicosia855,0009,251 km2
Flag of Czech RepublicThe Czech RepublicPrague10,403,13678,866 km2

D

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of Democratic Republic of the CongoThe Democratic Republic of the CongoKinshasa62,636,0002,344,860 km2
Flag of DenmarkDenmarkCopenhagen5,482,26643,094 km2
Flag of DjiboutiDjiboutiDjibouti833,00023,200 km2
Flag of DominicaDominicaRoseau67,000751 km2
Flag of Dominican RepublicThe Dominican RepublicSanto Domingo9,760,00048,671 km2

E

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of East TimorEast TimorDili1,155,00014,874 km2
Flag of EcuadorEcuadorQuito13,341,000283,561 km2
Flag of EgyptEgyptCairo75,498,000980,869 km2
Flag of El SalvadorEl SalvadorSan Salvador6,857,00021,041 km2
Flag of Equatorial GuineaEquatorial GuineaMalabo507,00028,051 km2
Flag of EritreaEritreaAsmara4,851,000117,600 km2
Flag of EstoniaEstoniaTallinn1,340,60045,100 km2
Flag of EthiopiaEthiopiaAddis Ababa77,127,0001,104,300 km2

F

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of FijiFijiSuva827,90018,274 km2
Flag of FinlandFinlandHelsinki5,312,353338,145 km2
Flag of FranceFranceParis64,473,140551,500 km2

G

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of GabonGabonLibreville1,331,000267,668 km2
Flag of GambiaThe GambiaBanjul1,709,00011,295 km2
Flag of GeorgiaGeorgiaTbilisi4,395,00069,700 km2
Flag of GermanyGermanyBerlin82,244,000357,022 km2
Flag of GhanaGhanaAccra23,478,000238,533 km2
Flag of GreeceGreeceAthens11,147,000131,957 km2
Flag of GrenadaGrenadaSt. George's106,000344 km2
Flag of GuatemalaGuatemalaGuatemala City13,354,000108,889 km2
Flag of GuineaGuineaConakry9,370,000245,857 km2
Flag of Guinea-BissauGuinea-BissauBissau1,695,00036,125 km2
Flag of GuyanaGuyanaGeorgetown738,000214,969 km2

H

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of HaitiHaitiPort-au-Prince9,598,00027,750 km2
Flag of HondurasHondurasTegucigalpa7,106,000112,088 km2
Flag of HungaryHungaryBudapest10,043,00093,032 km2

Ch

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of ChadChadN'Djamena10,781,0001,284,000 km2
Flag of ChileChileSantiago16,598,074756,096 km2

I

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of IcelandIcelandReykjavík316,252103,000 km2
Flag of IndiaIndiaNew Delhi1,134,260,0003,287,260 km2
Flag of IndonesiaIndonesiaJakarta231,627,0001,904,570 km2
Flag of IranIranTehran71,208,0001,648,200 km2
Flag of IraqIraqBaghdad28,993,000438,317 km2
Flag of IrelandIrelandDublin4,339,00070,273 km2
Flag of IsraelIsraelJerusalem7,282,40022,145 km2
Flag of ItalyItalyRome59,536,507301,318 km2

J

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of JamaicaJamaicaKingston2,714,00010,991 km2
Flag of JapanJapanTokyo127,690,000377,873 km2
Flag of JordanJordanAmman5,924,00089,342 km2

K

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of KazakhstanKazakhstanAstana15,422,0002,724,900 km2
Flag of KenyaKenyaNairobi37,538,000580,367 km2
Flag of KiribatiKiribatiSouth Tarawa95,000726 km2
Flag of KosovoKosovoPristina2,126,70810,887 km2
Flag of KuwaitKuwaitKuwait City2,851,00017,818 km2
Flag of KyrgyzstanKyrgyzstanBishkek5,317,000199,900 km2

L

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of LaosLaosVientiane5,859,000236,800 km2
Flag of LatviaLatviaRiga2,269,60064,600 km2
Flag of LebanonLebanonBeirut4,099,00010,400 km2
Flag of LesothoLesothoMaseru2,008,00030,355 km2
Flag of LiberiaLiberiaMonrovia3,750,000111,369 km2
Flag of LibyaLibyaTripoli6,160,0001,759,540 km2
Flag of LiechtensteinLiechtensteinVaduz35,322160 km2
Flag of LithuaniaLithuaniaVilnius3,361,10065,300 km2
Flag of LuxembourgLuxembourgLuxembourg City483,8002,586 km2

M

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of MacedoniaMacedoniaSkopje2,038,00025,713 km2
Flag of MadagascarMadagascarAntananarivo19,683,000587,041 km2
Flag of MalawiMalawiLilongwe13,925,000118,484 km2
Flag of MalaysiaMalaysiaKuala Lumpur27,170,000329,847 km2
Flag of MaldivesMaldivesMalé306,000298 km2
Flag of MaliMaliBamako12,337,0001,240,190 km2
Flag of MaltaMaltaValletta407,000316 km2
Flag of Marshall IslandsThe Marshall IslandsMajuro59,000181 km2
Flag of MauritaniaMauritaniaNouakchott3,124,0001,025,520 km2
Flag of MauritiusMauritiusPort Louis1,262,0002,040 km2
Flag of MexicoMexicoMexico City106,682,5001,958,200 km2
Flag of MicronesiaMicronesiaPalikir111,000702 km2
Flag of MoldovaMoldovaChisinau3,794,00033,851 km2
Flag of MonacoMonacoMonaco33,0002 km2
Flag of MongoliaMongoliaUlaanbaatar2,629,0001,564,120 km2
Flag of MontenegroMontenegroPodgorica598,00013,812 km2
Flag of MoroccoMoroccoRabat31,224,000446,550 km2
Flag of MozambiqueMozambiqueMaputo21,397,000801,590 km2
Flag of MyanmarMyanmarNaypyidaw48,798,000676,578 km2

N

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of NamibiaNamibiaWindhoek2,074,000824,292 km2
Flag of NauruNauruYaren10,00021 km2
Flag of NepalNepalKathmandu28,196,000147,181 km2
Flag of NetherlandsThe NetherlandsAmsterdam16,426,37141,528 km2
Flag of New ZealandNew ZealandWellington4,267,000270,534 km2
Flag of NicaraguaNicaraguaManagua5,603,000130,000 km2
Flag of NigerNigerNiamey14,226,0001,267,000 km2
Flag of NigeriaNigeriaAbuja148,093,000923,768 km2
Flag of North KoreaNorth KoreaPyongyang (P'yŏngyang)23,790,000120,538 km2
Flag of NorwayNorwayOslo4,767,520385,155 km2

O

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of OmanOmanMuscat2,595,000309,500 km2

P

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of PakistanPakistanIslamabad163,579,000796,095 km2
Flag of PalauPalauMelekeok20,000459 km2
Flag of PanamaPanamaPanama City3,343,00075,517 km2
Flag of Papua New GuineaPapua New GuineaPort Moresby6,331,000462,840 km2
Flag of ParaguayParaguayAsunción6,127,000406,752 km2
Flag of People's Republic of ChinaThe People's Republic of ChinaBeijing1,324,443,0009,640,820 km2
Flag of PeruPeruLima28,750,7701,285,220 km2
Flag of PhilippinesThe PhilippinesManila88,574,614300,000 km2
Flag of PolandPolandWarsaw38,115,967312,685 km2
Flag of PortugalPortugalLisbon10,623,00091,982 km2

Q

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of QatarQatarDoha841,00011,000 km2

R

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of Republic of ChinaThe Republic of ChinaTaipei22,990,00036,188 km2
Flag of Republic of the CongoThe Republic of the CongoBrazzaville3,768,000342,000 km2
Flag of RomaniaRomaniaBucharest21,438,000238,391 km2
Flag of RussiaRussiaMoscow141,927,90017,098,200 km2
Flag of RwandaRwandaKigali9,725,00026,338 km2

S

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of Saint Kitts and NevisSaint Kitts and NevisBasseterre50,000261 km2
Flag of Saint LuciaSaint LuciaCastries165,000539 km2
Flag of Saint Vincent and the GrenadinesSaint Vincent and the GrenadinesKingstown120,000388 km2
Flag of SamoaSamoaApia188,5402,831 km2
Flag of San MarinoSan MarinoSan Marino31,00061 km2
Flag of Sao Tome and PrincipeSao Tome and PrincipeSão Tomé158,000964 km2
Flag of Saudi ArabiaSaudi ArabiaRiyadh24,735,0002,149,690 km2
Flag of SenegalSenegalDakar12,379,000196,722 km2
Flag of SerbiaSerbiaBelgrade9,858,00077,474 km2
Flag of SeychellesThe SeychellesVictoria87,000455 km2
Flag of Sierra LeoneSierra LeoneFreetown5,866,00071,740 km2
Flag of SingaporeSingaporeSingapore4,588,600683 km2
Flag of SlovakiaSlovakiaBratislava5,402,27349,033 km2
Flag of SloveniaSloveniaLjubljana2,025,76820,256 km2
Flag of Solomon IslandsThe Solomon IslandsHoniara506,99228,896 km2
Flag of SomaliaSomaliaMogadishu8,699,000637,657 km2
Flag of South AfricaSouth AfricaPretoria47,850,7001,221,040 km2
Flag of South KoreaSouth KoreaSeoul48,224,00099,538 km2
Flag of SpainSpainMadrid45,200,737505,992 km2
Flag of Sri LankaSri LankaColombo19,299,00065,610 km2
Flag of SudanSudanKhartoum38,560,0002,505,810 km2
Flag of SurinameSurinameParamaribo458,000163,820 km2
Flag of SwazilandSwazilandMbabane1,141,00017,364 km2
Flag of SwedenSwedenStockholm9,201,650449,964 km2
Flag of SwitzerlandSwitzerlandBern7,619,80041,284 km2
Flag of SyriaSyriaDamascus19,929,000185,180 km2

T

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of TajikistanTajikistanDushanbe6,736,000143,100 km2
Flag of TanzaniaTanzaniaDodoma40,454,000945,087 km2
Flag of ThailandThailandBangkok63,038,247513,115 km2
Flag of TogoTogoLomé6,585,00056,785 km2
Flag of TongaTongaNuku'alofa100,000747 km2
Flag of Trinidad and TobagoTrinidad and TobagoPort of Spain1,333,0005,130 km2
Flag of TunisiaTunisiaTunis10,327,000163,610 km2
Flag of TurkeyTurkeyAnkara70,586,256783,562 km2
Flag of TurkmenistanTurkmenistanAshgabat4,965,000488,100 km2
Flag of TuvaluTuvaluFunafuti11,00026 km2

U

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of UgandaUgandaKampala30,884,000241,038 km2
Flag of UkraineUkraineKiev (Kyiv)46,287,138603,700 km2
Flag of United Arab EmiratesThe United Arab EmiratesAbu Dhabi4,380,00083,600 km2
Flag of United KingdomThe United KingdomLondon60,587,300242,900 km2
Flag of United StatesThe United StatesWashington, District of Columbia304,367,0009,629,090 km2
Flag of UruguayUruguayMontevideo3,340,000175,016 km2
Flag of UzbekistanUzbekistanTashkent27,372,000447,400 km2

V

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of VanuatuVanuatuPort Vila226,00012,189 km2
Flag of Vatican CityThe Vatican CityVatican City8000.44 km2
Flag of VenezuelaVenezuelaCaracas27,908,875912,050 km2
Flag of VietnamVietnamHanoi87,375,000331,689 km2

W

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of Western SaharaWestern SaharaLaayoune480,000266,000 km2

Y

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of YemenYemenSanaá22,389,000527,968 km2

Z

FlagCountryCapital c.PopulationTotal area
Flag of ZambiaZambiaLusaka11,922,000752,618 km2
Flag of ZimbabweZimbabweHarare13,349,000390,757 km2